<br /> <b>Notice</b>: Undefined variable: tieude in <b>/usr/home/tv-l/board/index.php</b> on line <b>41</b><br />


Notice: Undefined variable: tieude in /usr/home/tv-l/board/index.php on line 66

 

Tn của bạn

(*) Ch : Bạn có thể sử dụng tiếng Việt có dấu, nếu không tìm thấy kết quả,
bạn có thể viết lại từ khoá đó nhưng dưới dạng chữ Việt không dấu


KẾT QUẢ TM KIẾM "'.$kw.'"
Bạn di chuột vào tên từng SV để xem thông tin chi tiết về người đó

'; for($im=0;$im<$somon;$im++) {echo '';} echo ''; $fp=file($fdb); $j=0; for($i=0;$i0){ for($i=0;$i '; for($im=0;$im<$somon;$im++) {echo '';} echo ''; } if($ma[2]!="*" && $ma[2]!="*__*__*__*__*__*__") { $ma22=explode("__",$ma[2]); for($k=0;$k$ma[1]

Địa chỉ: $ma22[0]
Quê quán: $ma22[1]
Sinh ngày: $ma22[2]
Số ĐT: $ma22[3]
Email: $ma22[4]
Thông tin khác..: $ma22[5]

")."');\" onmouseout=\"tatmota();\""; } else $tooltip=""; $tb=diemtb($sm[$i]); $nm=nomon($sm[$i]); if($tb==0) $newtb="Chua co"; else if($tb<5) $newtb="$tb"; else $newtb="".$tb.""; if($nm==0) $newnm="Khong co"; else if($nm>15) $newnm="$nm"; else $newnm="".$nm.""; if(($tb<5)||($nm>15)) $newcolor="red"; else $newcolor="black"; echo "

"; echo ""; if($kw!="|") capnhat($ma[0],0,3,0); $dem=0; for($f=0;$f<$somon;$f++) { $k=$f+4; $ma2=explode("_",$ma[$k]); if(($ma2[0]!="*")&&($ma2[0]<5)) {$newcolor='#DFDFDF';$dem++;} else $newcolor='#F0F0F0'; $ma2[0]=str_replace("*","
",$ma2[0]); $ma2[1]=str_replace("*","
",$ma2[1]); echo "";} echo " "; } } else echo "

KHONG TIM THAY

"; echo "
ID Họ và Tên'.getmon($mon[$im]).'Diem_TB Hoc_Trinh<5 So lần tới thăm
ID Ho va Ten'.getmon($mon[$im]).'Diem_TB Hoc_Trinh<5 So lần tới thăm
$ma[0]"; if(checkauth()) echo "[Cập_nhật/Sửa_dữ_liệu]-[Xoá]

"; echo "".str_replace(" ","_",$ma[1])."
$ma2[0]
$ma2[1]
" .$newtb ." " .$newnm ."

(thi lại $dem)
$ma[3]
"; echo "

Tim thay ".sizeof($sm)." kết quả trong số ".sizeof($fp)." table
"; echo "Bo động mu đỏ khi c số học trnh dưới 5 điểm> 15 học trnh"; } if($act=='stats'){ include "stats.php"; } if($act=='mail'){ include "mailform.php"; } if($act=='gbook'){ include "gbook.php"; } if(!$act || $act==""){ //NEWS require('news/config.php'); $filename = "news/allnews.htm"; #- open article summaries if(file_exists($filename)){ $fh = fopen($filename, "r"); $old_news = fread($fh, filesize($filename)); fclose($fh); } #- get first five article $articles = explode("", $old_news); echo '


'; $i=0; foreach ( $articles as $article ){ if(count($articles)>$i){ if($max_latest >= $i++){ print $article; } } } } ?>


Các đồng chí sau đây có nguy cơ được học bổng kỳ này:
(Cả lớp tha thiết đề nghị các đồng chí sau khi nhận học bổng xin để lại 50.000 để anh em uống nước :-P )
  $ma[1] - ".diemtb($fp[$i]).""; } } ?>

(*) Tiêu chuẩn thấp nhất để được học bổng là : không có môn nào thi lại và điểm trung bình >=
Notice: Undefined variable: diemhocbong in /usr/home/tv-l/board/index.php on line 293


$cut) { $tg=$mm[$i];$mm[$i]=$mm[$j];$mm[$j]=$tg; } } } for($i=0;$i<10;$i++){ $ma=explode("|",$mm[$i]); echo ""; } ?>
SV Diem_TB
".($i+1)." $ma[1] ".diemtb($mm[$i])."
"; } ?>
Môn_học Số_trình Số_đạt Số_đứt
".getmon($mon[$i])." ".gettrinh($mon[$i])." ".gettile($monid[0],0)." ".gettile($monid[0],1)."

Tong so hoc trinh :
Notice: Undefined variable: tongsotrinh in /usr/home/tv-l/board/index.php on line 374
.

Sử dụng phần mềm Class Board v2 Ng.Dương.Minh
Bản quyền của ObieWebsite professional Web Design - 2004

Trong vòng 1 tuần nữa là sinh nhật của các bạn sau đây:

  ".sinhnhat($fp[$i])."";$dem++;} } if($dem==0) echo "

  Không có ai.

  "; ?>

Xin chúc mừng !!!Tn_bạn
Email
Muốn_ni ...

".$file[$i]); ?>

Chú ý: Sau khi chọn bài hát để nghe, bạn đợi trong giây lát để dữ liệu của bài hát được tải về.


Các tính năng đặc biệt:

 • Được thiết kế hoàn toàn cho VNese :)
 • Việt hoá 100%
 • Control Panel đầy đủ và mạnh
 • Chức năng tìm kiếm, tạo điểm trung bình cuối HK... tự động
 • Sắp xếp (sorting) theo yêu cầu, sử dụng DHTML (Dynamic HTML)

Để có 1 phiên bản của Class Board v2, mời bạn tới trang download của chúng tôi và tải về phiên bản mới nhất

MỚI đã có phiên bản mới của Class Board v.2.x : Sửa một số lỗi, thêm tính năng và xử lý xong phần Unicode, mời bạn tải về dùng.
Để nâng cấp cho phiên bản Class Board đang dùng của bạn,, mời đọc file nangcap.html